Všeobecné obchodné podmienky

Pravidlá pri poskytovaní našich služieb

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Activa Slovakia s.r.o. pre koncových užívateľov/spotrebiteľov

Sídlo spoločnosti / fakturačná adresa:
Štúrova 13
814 99 Bratislava
IČ0 35787180
IČ DPH SK2020278095
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 21619/B

Prevádzka / poštová adresa:
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Tel: +421-2-32 77 74 44
e-mail: info@bibelot.sk
Pracovná doba: po - pi: 08.00 - 16.00 hod.

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
email: ba@soi.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti Activa Slovakia s.r.o. (ďalej len „ACTIVA“ alebo aj „predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach tovaru výhradne zo sortimentu internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou ACTIVA na adrese https://bibelot.sk (ďalej len „internetový obchod“) kupujúcemu na základe jeho objednávky.
 2. Zaslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, ktorý tak učinil, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich internetového obchodu, t.j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti ACTIVA pošlú svoju objednávku.
 3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA www.bibelot.sk . Spoločnosť ACTIVA si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť či zmeniť pričom upravené či zmenené VOP spoločnosť ACTIVA zverejní na www.bibelot.sk s uvedením dátumu účinnosti. V prípade rozporu či sporu vo vzťahu medzi ACTIVA a kupujúcim sa daná situácia resp. prípad bude riešiť podľa VOP platných a zverejnených v čase zaslania objednávky kupujúcim.
 4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi predpismi.
 5. Tovar dodávaný spoločnosťou ACTIVA nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu určený k ďalšiemu predaju.

II. Základné definície a pojmy

 1. Kupujúci je koncový užívateľ t.j. spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorý v súlade s týmito VOP doručí prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti ACTIVA objednávku tovaru do spoločnosti ACTIVA.
 2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA www.bibelot.sk s názvom a katalógovým číslom (ďalej len „tovar“).
 3. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou ACTIVA v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len „plnenie“).
 4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti ACTIVA, s cieľom obdržať od nej plnenie.

III. Objednávanie tovaru

 1. Objednávka môže byť spoločnosti ACTIVA doručená iba prostredníctvom internetového obchodu t.j. prostredníctvom internetovej aplikácie umiestnenej na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA na adrese https://bibelot.sk/ .
 2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
  a) Svoju identifikáciu, t.j. názov či meno a priezvisko, adresu dodania, kontakt (telefón a e-mailovú adresu).
  b) Kód a množstvo objednávaného tovaru.
  c) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu bydliska kupujúceho).
  d) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou ACTIVA odlišne od týchto VOP.
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť ACTIVA sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti ACTIVA sa objednávka považuje za úplnú.
 4. Spoločnosť ACTIVA potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky v elektronickej forme na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 5. Ihneď po doručení úplnej objednávky je spoločnosť ACTIVA povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie je na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť ACTIVA kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť ACTIVA kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť ACTIVA nie je povinná uzavrieť s ním kúpnu zmluvu pokiaľ predtým podstatným spôsobom porušil kúpnu zmluvu alebo VOP.
 7. Telefonické hovory so spoločnosťou ACTIVA môžu byť monitorované.
 8. Zákazník berie objednaním tovaru na vedomie, že pri tovare podliehajúcemu zákonnej povinnosti informovanosti o bezpečnom zaobchádzaní a nebezpečných látkach sú bezpečnostné listy a bezpečnostné upozornenia uverejnené na stránkach internetového obchodu spoločnosti ACTIVA.

IV. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom potvrdenia objednávky odoslanej kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu spoločnosťou ACTIVA.
 2. Odoslanie objednávky, ktorá by neobsahovala všetky požadované údaje alebo ktorú by spoločnosť ACTIVA nebola schopná uspokojiť (napríklad pre nedostatok príslušného tovaru) nebude prostredníctvom internetového obchodu umožnené.

V. Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť výšku kúpnych cien podľa svojho uváženia. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo neskoršej zmeny takto stanovených kúpnych cien.
 2. Ceny uvedené pri tovare sú vrátane DPH v sadzbe vyplývajúcej z platných právnych predpisov.
 3. V kúpnej cene sú započítané náklady na obalový materiál a balné.
 4. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálnych cien uvedených na stránkach internetového obchodu spoločnosti ACTIVA. V prípade, že došlo ku zmene kúpnej ceny podľa bodu 1. tohto článku a táto zmena ešte nie je zobrazená na stránkach internetového obchodu spoločnosti ACTIVA, je spoločnosť ACTIVA povinná kupujúceho, ktorý objedná tovar za neaktuálnu cenu z internetového obchodu, informovať o aktuálnej výške novej kúpnej ceny ihneď po obdržaní objednávky zákazníka. Zákazník je v takom prípade oprávnený novú výšku kúpnej ceny odmietnuť a objednávku stornovať. Ak je konečná kúpna cena totožná alebo nižšia, než cena uvedená na stránkach internetového obchodu, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar mu je dodaný za cenu platnú v okamihu prijatia objednávky.
 5. Vo vzťahu k tovaru, ktorý je kupujúcemu poskytnutý úplne zadarmo, nemôže kupujúci uplatňovať akékoľvek práva z titulu vád či nedostatočnej kvality tovaru. Prevod vlastníckeho práva k takému tovaru bude posudzovaný ako darovanie podľa ustanovenia §628 Zákona č. 40/1964 Zb..
 6. Kúpna cena za dodávaný tovar a prípadné náklady na jeho dopravu budú kupujúcim zaplatené predávajúcemu pri platbe vopred platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány PayU, pri platbe pri prevzatí tovaru (tzv. dobierka, pokiaľ je táto pri zvolenom druhu prepravy povolená) kartou alebo v hotovosti podľa možností zvoleného výdajného miesta.
 7. Kúpna cena sa považuje za riadne uhradenú až jej pripísaním v plnej výške za každú samostatnú časť plnenia na účet predávajúceho. Kupujúci môže prevziať plnenie zásadne až po úplnom uhradení jeho kúpnej ceny pokiaľ nebude zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.

VI. Podmienky dodania tovaru

 1. Objednávky prijaté v priebehu pracovného dňa do 12:00 hod. budú expedované ešte v ten istý deň k prepravcovi (pokiaľ bude všetok tovar skladom). Ak tovar alebo jeho časť skladom nebude, predávajúci o tom bude kupujúceho ihneď informovať.
 2. Objednávky prijaté v priebehu pracovného dňa po 12:00 hod. ako aj objednávky prijaté v nepracovné dni budú expedované prepravcovi v nasledujúci pracovný deň (pokiaľ bude všetok tovar skladom). Ak tovar alebo jeho časť skladom nebude, predávajúci o tom bude kupujúceho informovať najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy bola objednávka prijatá.
 3. Plnenie sa realizuje výhradne v rámci Slovenskej republiky. Kupujúci je oprávnený zvoliť si v objednávke niektorý z týchto spôsobov doručenia:
  • Zásielkovňa
   Spoločnosť Zásilkovna s.r.o. doručuje zásielky/plnenie na svoje výdajné miesta obvykle v nasledujúci pracovný deň od prevzatia tovaru od predávajúceho. Zásielkovňa kontaktuje kupujúceho v deň dodania zásielky/plnenia SMS správou, v ktorej mu oznámi heslo nutné pre prevzatie zásielky/plnenia. Od získania hesla má kupujúci 7 dní na prevzatie svojej zásielky/plnenia.

   Poplatok za doručenie zásielky na zvolené výdajné miesto je 3,00 EUR s DPH.
   Zákazníkom pri nákupe nad 50 EUR s DPH tento poplatok nebude účtovaný. 
   Poplatok za platbu na dobierku je 1,90 EUR s DPH.
   Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob platby na dobierku, tento poplatok mu bude účtovaný bez ohľadu na výšku jeho objednávky.

  • Kuriér do vlastných rúk
   Spoločnosť ACTIVA doručí objednávky prijaté v priebehu pracovného dňa do 12:00 hod. v nasledujúci pracovný deň. Objednávky prijaté v priebehu pracovného dňa po 12:00 hod. ako aj objednávky prijaté v nepracovné dni budú doručené o jeden pracovný deň neskôr. Kupujúci je o doručení plnenia informovaný v deň dodania správou poslanou na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

   Poplatok za doručenie zásielky kuriérom do vlastných rúk je 6,90 EUR s DPH.
   Zákazníkom pri nákupe nad 50 EUR s DPH tento poplatok nebude účtovaný.
   Pri doručovaní prostredníctvom kuriéra do vlastných rúk nie je možná platba na dobierku.

 4. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru.
 5. Spoločnosť ACTIVA na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý kupujúcemu odovzdá pri odovzdaní tovaru, alebo túto pošle na kupujúcim poskytnutý email. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti.
 6. V prípade dodania tovaru, ktorý je alkoholickým nápojom, je kupujúci povinný predložiť spoločnosti ACTIVA, prípadne komukoľvek, kto bude tento tovar pre spoločnosť ACTIVA doručovať, občiansky preukaz prípadne iný doklad totožnosti k overeniu skutočnosti, že kupujúci má 18 a viac rokov. Predaj alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov je zakázaný. Pokiaľ nebude možné spoľahlivo overiť, že zákazník má 18 a viac rokov, k odovzdaniu tovaru nedôjde a spoločnosť ACTIVA je oprávnená od zmluvy odstúpiť.
 7. Kupujúci, ktorý vráti objednaný tovar alebo len jeho časť, stráca nárok na darček/y vzťahujúce sa k danej objednávke či k danému tovaru. V prípade, že kupujúci tento/tieto nepoužitý/é nepoškodený/é a nerozbalený/é darček/y nevráti spolu s vráteným tovarom alebo jeho časťou, bude výška dobropisu takéhoto kupujúceho automaticky znížená o cenu predmetného/predmetných darčeka/darčekov. Cenu darčeka/darčekov jednostranne stanovuje spoločnosť Activa Slovakia s.r.o..

VII. Reklamačný poriadok a záručná doba

 1. Práva a povinnosti spoločnosti ACTIVA a kupujúceho vo veci zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. a zákonom č. 250/2007 Z. z. .
 2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. Pokiaľ ide o poškodenú zásielku a kupujúci ju od kuriéra či na odbernom mieste prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať priamo pri prevzatí v odovzdávacom protokole.
 3. Spoločnosť ACTIVA zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby spoločnosť ACTIVA bezplatne a bez zbytočného odkladu vady odstránila, teda tovar uviedla do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to buď opravou tovaru alebo výmenou tovaru či výmenou jeho vadnej časti. Pokiaľ nie je takáto oprava či výmena možná, má kupujúci nárok na dodanie nového tovaru bez vád. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 4. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a §623 Občianskeho zákonníka (bod 3. čl. VII týchto VOP) tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 5. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom prípadne právnymi predpismi stanovená záručná doba odlišná. Pre občerstvenie, čistiace a hygienické prostriedky ako aj kancelársku techniku a spotrebný materiál k výpočtovej technike však platí vždy záručná doba daná výrobcom uvedená na obale tohto tovaru. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v katalógu spoločnosti ACTIVA alebo na http://bibelot.sk v popise konkrétneho tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť ACTIVA (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
 7. Záručná doba sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovaru alebo iné skryté vady, ktoré neboli spôsobené mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru na iný účel ako je určený, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. Záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho, že nebol skladovaný a používaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy predmetného tovaru. Tovar musí byť používaný iba k prvotnému účelu tak, ako je to zrejmé z popisu tovaru prípadne z návodu na použitie. Po dobu záručnej doby nesmie byť tovar akokoľvek upravovaný a nesmú byť porušené ochranné prvky tovaru ak nejaké má. V opačnom prípade záruka na tovar zaniká.
 8. Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, názov a katalógové číslo reklamovaného tovaru, množstvo vadného / chýbajúceho tovaru, popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje, dátum prevzatia reklamovaného tovaru a číslo príslušného dodacieho listu / faktúry – daňového dokladu / objednávky, dátum reklamácie.
 9. Pre reklamácie a popredajný servis postačuje preukázateľne doložiť , že tovar bol zakúpený v spoločnosti ACTIVA, napr. predložiť predajný doklad (faktúru), potvrdený záručný list a pod.
 10. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru na poštovú na poštovú adresu spoločnosti ACTIVA uvedenú v úvode týchto VOP alebo emailom na emailovú adresu info@bibelot.sk . Kupujúci môže na reklamáciu použiť formulár, ktorý je k dispozícii TU. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky alebo ak jeho reklamácia nespĺňa náležitosti uvedené v bode 8. tohto článku.
 11. Reklamáciu je potrebné uplatniť ihneď, ako sa prejaví vada tovaru. Ak kupujúci neoznámi vadu tovaru bez zbytočných odkladov, nárok na uplatnenie reklamácie mu zaniká. Spoločnosť ACTIVA je oprávnená neuznať reklamáciu, ktorá nebola kupujúcim uplatnená včas.
 12. Ak zásielka/plnenie nie je kompletná/é, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky/plnenia pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúceho / pracovníkovi výdajného miesta / kuriérovi v súlade s bodom č. 2. čl. VII týchto VOP, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
 13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - odovzdaním opraveného tovaru,
  - výmenou tovaru,
  - vrátením kúpnej ceny tovaru,
  - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  - písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 14. Reklamáciu, ktorú spoločnosť ACTIVA uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie v súlade s platnými predpismi na území Slovenskej republiky. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení tovaru predávajúcemu pri splnení podmienok podľa tohto článku týchto VOP a končí vybavením reklamácie u predávajúceho. Uznaním reklamácie zo strany spoločnosti ACTIVA je tiež poskytnutie nového plnenia. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 15. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný spôsobom, ktorý uviedol pri uplatnení reklamácie.
 16. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 17. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
 18. V prípade tovaru, ktorý bol podľa požiadaviek zákazníka personalizovaný gravírovaním nie je možné uplatniť záruku na vady materiálu/povrchu. Samotné gravírovanie je totiž zásahom do povrchu, ktorý môže byť príčinou ďalšieho poškodenia. V prípade gravírovania nie je možné uplatniť nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, pretože dochádza k úprave tovaru na základe priania zákazníka a vykonaná úprava je nevratná.
 19. Predávajúci si vyhradzuje právo na odlišnosti vo farebných odtieňoch prezentovaných elektronickou cestou a skutočnej reálnej farby.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet či adresu určenú kupujúcim.
 2. Body 2. až 10. tohto článku VIII sa vzťahujú výhradne na spotrebiteľov, tj. ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť (pokiaľ sa nejedná o hygienicky balený tovar) a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 zákona č.102/2014 Z.z.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník poslať v stanovenej lehote podľa bodu č. 2 tohto článku písomne na poštovú adresu spoločnosti ACTIVA uvedenú v úvode týchto VOP alebo emailom na emailovú adresu info@bibelot.sk . Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár, ktorý je k dispozícii tu.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky/dodacieho listu alebo faktúry a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný na vlastné náklady doručiť predávajúcemu kompletný nepoškodený nepoužitý a nerozbalený tovar spolu s kompletným príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v úvode týchto VOP v stanovenej lehote podľa bodu č. 2 tohto článku. Na základe požiadavky kupujúceho môže spoločnosť ACTIVA zaistiť odvoz vráteného tovaru za poplatok 8 EUR s DPH. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu č. 2., 4. a 5. čl. VIII týchto VOP, je predávajúci oprávnený preskúmať tovar vrátený kupujúcim za účelom zistenia, či nebol vrátený tovar poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný a to v lehote do 5 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru zo strany kupujúceho podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku. V prípade, že je vrátený tovar v poriadku, je spoločnosť ACTIVA povinná vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu za tovar spoločnosti ACTIVA nezaplatil, bude kupujúcemu vystavený dobropis a vzájomný zápočet pohľadávok. Predávajúci nevracia kupujúcemu cenu zaplatenú za doručenie tovaru či za platbu na dobierku.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu č. 2. čl. VIII týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty chýbajúceho tovaru, opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch č. 4. a 5. čl. VIII týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 9. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  - na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so súhlasom kupujúceho započaté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  - na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli spoločnosti ACTIVA a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
  - na dodávku tovaru upraveného alebo zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  - na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
  - na dodávku tovaru v uzavretom obale, z ktorého kupujúci tovar vyňal a z hygienických dôvodov tento tovar nie je možné vrátiť
 10. V prípade gravírovania tiež nie je možné uplatniť nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, pretože dochádza k úprave tovaru na základe priania zákazníka a vykonaná úprava je nevratná.
 11. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje výhradne na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti ACTIVA.

IX. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 1. Osobné údaje sú spracovávané a využívané v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude spracovávať jeho osobné údaje, ktoré na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy predávajúcemu poskytol. Jedná sa najmä o nasledujúce údaje: meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje oznámené kupujúcim pre potreby predávajúceho k naplneniu účelu kúpnej zmluvy (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude spracovávať osobné údaje pre účely zasielania obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu správcu. Ide o nasledovné údaje: meno, priezvisko a emailová adresa.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri internetovej objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Jedná sa o externé spoločnosti, ktoré zabezpečujú podporné služby ako je napr. platobný styk, doprava alebo hromadné zasielanie obchodných oznámení. Predávajúci nemá úmysel odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.
 6. Osobné údaje získané na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy budú spracovávané po dobu nevyhnutnú pre splnenie právnej povinnosti predávajúceho, teda najmenej po dobu stanovenú zákonom č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, menovite podľa ustanovenia § 76 predmetného zákona. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Pokiaľ kupujúci udelí dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane spracovania pre potreby profilovania za účelom zistenia jeho relevantných potrieb a prezentácie vhodných obchodných ponúk a benefitov, môže kupujúci kedykoľvek tento súhlas odvolať buď kliknutím na odkaz v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu s odvolaním súhlasu na adresu obchod@activa.sk . Neposkytnutie alebo odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na dodávku tovaru či služieb.
 8. Kupujúci má právo požadovať informáciu o rozsahu a účele spracovania jeho osobných údajov, právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu. V určitých prípadoch mu patrí právo na vymazanie osobných údajov. Kupujúci má ďalej právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov na ním zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.
 9. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: - požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, alebo - požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 10. Kupujúci súhlasí s používaním cookies, tzn. malých textových súborov, ktoré sa ukladajú v počítači alebo v inom koncovom zariadení kupujúceho umožňujúce prístup k internetu, a ktoré predávajúci využíva na zlepšenie funkčnosti a použiteľnosti internetových stránok spoločnosti kupujúcim, za predpokladu, že si kupujúci sám ich vymazanie nenastaví v nástrojoch svojho prehliadača.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z internetového obchodu spoločnosti ACTIVA https://bibelot.sk/ osobami, ktoré pri nákupe tovaru nejednajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.
 3. Právne vzťahy medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
 4. Pokiaľ vzťah medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, vtedy platí, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým spoločnosť ACTIVA vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť ACTIVA porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na spoločnosť ACTIVA so žiadosťou o nápravu. V prípade, že spoločnosť ACTIVA takúto žiadosť zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Activa Slovakia s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 10.1.2023.